Informácia k umožneniu návštev v zariadení Senior dom Terézia

Návštevné hodiny

Návštevné hodiny v zariadení Senior dom Terézia sú:
pondelok, streda, piatok: 9:00 až 15:00

Časový rozsah návštevy klienta jednou skupinou návštevníkov je 30 minút

Prihlasovanie

1, Návštevníci zariadenia musia vopred nahlásiť Mgr Višvaderovej na adresu visvaderova.sdterezia@gmail.com, alebo na telefónne číslo 0911/164218 dátum čas a osobu, ktorú sa chystajú navštíviť, na čo im bude rezervovaný termín v pláne návštev.

2, Návštevníkom, bez rezervovaného termínu bude návšteva zariadenia odopretá v prípade, že nie je možné zabezpečiť potrebné preventívne podmienky.

Podmienky vstupu do zariadenia
1, Pred vstupom do areálu zariadenia je návštevník povinný si vydezinfikovať ruky, nasadiť si rúško a rukavice a tieto musí ponechať nasadené po celú dobu návštevy.
2, Návštevník zariadenia nevstupuje do zariadenia samovoľne, vyčká na otvorenie bránky a explicitný pokyn registrujúceho pracovníka.

Registrácia

1, Pri vstupe do budovy sa návštevník musí legitimovať a podrobiť registrácii návštevy.

2, Pri registrácii sa návštevník podrobí kontrole telesnej teploty a kontrole anamnézy, a následne podpíše čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvedených pri kontrole anamnézy.
3, Pri registrácii návštevník obdrží základné poučenie v súlade so smernicou k umožneniu návštev zariadenia , čo potvrdí podpisom.

Podmienky priebehu návštevy
1, Návštevy sa realizujú v exteriéroch zariadenia, prípadne, ak zodpovedný pracovník skonštatuje, že počasie príslušnú návštevu nedovoľuje, konajú sa na určených miestach v interiéri.

2, Návštevu je možné výnimočne vykonať na izbe ak:

a, sa jedná o návštevu klienta v premortálnom stave

c, izba je vybavená paravánom, ktorý chráni súkromie a zdravie ostatných osôb.
O skutočnosti, že návšteva môže prebehnúť na izbe rozhoduje riaditeľka, alebo vedúca zdravotno-opatrovateľského úseku

3, Klient si ponecháva počas celej doby trvania návštevy rúško, Návšteva má nasadené rúško i rukavice.

4, Klient i návšteva zotrvávajú počas celého trvania návštevy na určenom stanovisku, neopúšťajú ho a udržiavajú od ostatných osôb minimálnu vzdialenosť 5m.
5, Maximálny počet osôb, ktoré sa v jednom okamihu účastnia návštevy u jedného klienta sú 2 osoby. V prípade návštevy na izbe sa môže návštevy účastniť max. 1 osoba.

6, Počet návštev u jedného klienta za deň môže zodpovedný pracovník obmedziť.

Návšteva zariadenia bude odopretá

1, Osobám mladším ako 15 rokov

2, Osobám, s teplotou vyššou ako 37,2oC a osobám s respiračnými problémami(kašel, nádcha…)

3, Osobám s podozrivou anamnézou a prichádzajúcim z oblastí označených Ministerstvom zdravotníctva SR za rizikové

Výnimky

Akékoľvek výnimky z podmienok umožnenia návštev je oprávnená udeľovať výhradne riaditeľka zariadenia a to výhradne v písomnej forme, pričom návšteva je povinná pri registrácii touto písomnou výnimkou doložiť súhlas riaditeľky.

Pozor: Každý občan, ktorý sa účastnil návštevy v zariadení Senior dom Terézia a v dobe 2 týždne od návštevy na sebe zaznamenal podozrenie na COVID-19, alebo u neho bol diagnostikovaný je povinný okamžite o tejto skutočnosti informovať vedúcu sociálneho úseku na vyššie uvedených kontaktných spojeniach.